Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

P o z v á n k a

I. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 15. decembra 2022, t. j. vo štvrtok o 16,30 hod., v zasadačke mestského úradu v Šaštíne-Strážach

P o z v á n k a
v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,

 zvolávam 
I. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční
dňa 15. decembra 2022, t. j. vo štvrtok  o 16,30 hod. v zasadačke mestského úradu
v Šaštíne-Strážach

 

Program:
1/ Otvorenie
2/ Voľba Návrhovej komisie a overovateľov zápisnice 
3/ Interpelácie a podnety 
4/ Návrh - Plán kontrolnej činnosti na nasledujúcich šesť mesiacov
5/ Návrh - Rozpočtové opatrenie č.  3   – zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2022
6/ Návrh - Odborné stanovisko  hlavného kontrolóra k návrhu Rozpočtu Mesta Šaštín-
      Stráže na rok   2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025. 
7/ Návrh – Rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025
8/ Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2023
9/ Návrhu  Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šaštín-Stráže č. 3/2022  o určení 
      výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej
      umeleckej školy,  dieťa materskej školy a školských zariadení  so sídlom na území
      mesta Šaštín- Stráže na rok 2023 ( ďalej len ako „VZN“ )
10/ Návrh Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 04/2020
      o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských
      zariadeniach  
11/ Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šaštín-Stráže č.  2/2021
      o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len ako
      VZN/
12/ Návrh na zvýšenie poplatku – povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej
      miestnosti na rok 2022-2026 v  Šaštíne-Strážach  
13/ Návrh na  prevod mestského pozemku parc. č. E-KN 79  v k.ú. Stráže nad Myjavou vo 
      výmere 487m2.
14/ Návrh na  prevod časti mestského pozemku parc. č. E-KN 589/1  v k.ú. Stráže nad
       Myjavou, novovytvorená parc.č. C-KN 1287/34 v k.ú. Stráže nad Myjavou vo výmere
      13m2.
15/ Návrh na  prevod časti mestského pozemku parc. č. E-KN 440/1  v k.ú. Šaštín – diel 1
      parc.č. C-KN 794/2 v k.ú. Šaštín vo výmere 53m2.
16/ Návrh na   prevod časti mestského pozemku parc. č. E-KN 1116/1  v k.ú. Stráže nad
      Myjavou – novovytvorená parc.č.  C-KN 964/43 v k.ú. Stráže nad Myjavou vo výmere
      133m2.
17/ Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. C-KN 109/1 (novovytvorené parc.č. 109/79)vo
      výmere 86,80 m2 v k.ú. Stráže nad Myjavou.
18/ Návrh na  prenájmu časti pozemku parc. č. C-KN 1925/1 vo výmere 3,36 m2 v k.ú.
      Šaštín.
19/ Návrh plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach na  
       rok 2023
20/ Návrh na zrušenie Komisie pre kultúru
21/  Návrh na zmenu názvu Komisiu pre cestovný ruch a cezhraničnú spoluprácu a návrh na 
      voľbu doplnenie členov
22/ Návrh na odstúpenie člena Ing. Gabriely Baďurovej z Komisie pre výstavbu, územné
      plánovanie a  zapisovateľky p. Veroniky Kečkešovej  z Komisiu pre výstavbu,
      územné plánovanie a životné prostredie
23/ Návrh - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
       a školských zariadení v školskom roku 2021/2022 v podmienkach Centra voľného času  
      Beťárik, Hviezdoslavova 4/7, 908 41 Šaštín-Stráže.
24/ Návrh - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
      školských zariadení v školskom roku 2021/2022 v podmienkach Základnej umeleckej
      školy Jany Kocianovej, J. Hollého 651/33, 908 41 Šaštín-Stráže
25/ Návrh - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
      školských zariadení v školskom roku 2021/2022 v podmienkach Základnej školy Štúrova
      1115/21, 908 41 Šaštín-Stráže
26/ Návrhu Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
       školských zariadení v školskom roku 2021/2022 v podmienkach Materskej školy, M.
       Nešpora 1365/42, 908 41 Šaštín-Stráže
27/ Rôzne 
28/ Diskusia
29/ Záver
                                Ing. Radovan Prstek
                                    primátor mesta

Dátum vloženia: 12. 12. 2022 13:55
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 12. 2022 14:49
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je utorok, 5.12.2023, 9:53:30

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 1 2
1
3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuálne počasie

dnes, utorok 5. 12. 2023
zamračené 0 °C -6 °C
streda 6. 12. sneženie 1/-3 °C
štvrtok 7. 12. zamračené 1/-3 °C
piatok 8. 12. oblačno 1/-1 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE