Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

P o z v á n k a

III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 15. marca 2023, t. j. v stredu o 16,30 hod., v zasadačke Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.

P o z v á n k a 

v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
         zvolávam 

      III. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční  dňa
15. marca 2023, t. j. v stredu o 16,30 hod.,  
v zasadačke Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.

Program:

1/ Otvorenie a schválenie programu zasadania mestského zastupiteľstva
2/ Voľba Návrhovej komisie  a overovateľov zápisnice
3/ Protest prokurátora zo dňa 21.12.2022 spis . zn. Pd 133/22/2205-2 proti Všeobecne 
      záväznému  nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 1/2011 o  podmienkach držania psov na
      území mesta Šaštín-Stráže
4/ Interpelácie a podnety 
5/ Návrh – Správa o kontrolnej činnosti za r. 2022
6/ Návrh – Správa o kontrole uznesení Mestského zastupiteľstva, z II. zasadnutia Mestského
      zastupiteľstva zo dňa 01. 02. 2023
7/ Správa - Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania k 31.12.
      2022
8/ Návrh – Rozpočtové opatrenie č. 4 zmena rozpočtu Mesta Šaštín–Stráže na rok 2022
9/ Návrh – Rozpočtové opatrenie č. 2 zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2023
10/ Návrh na schválenie predloženia Opisu rozvojového zámeru: „Dinopark v rekreačnej oblasti        Gazárka v meste Šaštín-Stráže, prvá fáza“ a jeho spolufinancovania  
11/ Návrh – určenie platu primátora mesta  Šaštín-Stráže.
12/ Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č.   1/2023 o zrušení Všeobecne záväzného 
      nariadenia mesta Šaštín-Stráže č. 1/2011o podmienkach držania psov na území mesta
      Šaštín-Stráže 
13/ Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 2/2023 o podmienkach
      držania psov na území mesta Šaštín-Stráže 
14/ Návrh -  Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 3/2023 o prevádzke,
      parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách
15/ Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 4/2023 o dani za predajné
      automaty.
16/ Návrh - Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 04/2020 
      o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských 
      zariadeniach. 
17/ Návrh  Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Šaštín-Stráže  
18/ Návrh na zámer prenájmu nebytových priestorov Zdravotného strediska II, na Nám.
       slobody, súp.č. 951, pre prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - zubných ambulancií,
       ambulancie dentálnej hygieny, panoramatického RTG, laboratória pre stomatologické
       služby a iné ambulancie lekárov, nájomcovi  CEOX, spol. s r.o.,  9. mája 15, 917 02 Trnava,
       IČO: 52 523 608,  celková podlahová plocha NP predstavuje výmeru 372,29 m2.
19/ Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov pre prevádzkovanie zdravotníckeho
      zariadenia – ambulancie dopravnej zdravotnej služby - EMOTRANS,  spol. s r. o., 
      Štefánikova 699,  905 01 Senica,  IČO: 35 721 332,  celková podlahová plocha NP 
      predstavuje výmeru 32,01 m2.
20/ Návrh na  zámer prevodu časti mestského pozemku parc. č. E-KN 589/78  v k.ú. Stráže 
      nad Myjavou vo výmere 21m2.
21/ Návrh na  zámer prevodu - zámeny mestských  pozemkov parc.č.  E-KN č. 1408/3, 
      1408/5,2328, 2329, 2361 k.ú. Šaštín, parcely E-KN č. 589/145, 1116/2,5,6, 1128/1,2,3, 
      1129, 1132, 1634, 2032, 2057 k.ú. Stráže nad Myjavou
22/ Návrh na prevod mestských pozemkov parc. č. C-KN 1189/1, 1189/13 až 1189/24  v k.ú. 
      Stráže nad Myjavou formou obchodnej verejnej súťaže a podmienky obchodnej verejnej 
      súťaže. 
23/ Návrh na schválenie začatia obstarávania Zmien a doplnkov č. 1/2023 Územného plánu 
       mesta Šaštín – Stráže – lokalita Schoshof v k.ú. Stráže nad Myjavou.
24/ Návrh na  zámer prevodu mestského majetku: pozemku parc.č. C-KN 109/5  v k.ú. Stráže
        nad   Myjavou a stavby: byt v budove ZŠ č. 520 v k.ú. Stráže nad Myjavou.
25/ Návrh –  na delegovanie zástupcu zriaďovateľa  do Rady Školy pri Materskej škole, M.
        Nešpora    1365/42, Šaštín-Stráže
26/ Návrh -  na delegovanie zástupcu zriaďovateľa  do Rady Školy pri Základnej škole,  Štúrova
       1115,    Šaštín-Stráže 
27/ Návrh - na  delegovanie zástupcov zriaďovateľa   do Rady Školy pri Základnej umeleckej
       školy Jany   Kocianovej, Hollého 654, Šaštín-Stráže
28/ Návrh na výmenu zapisovateľky v Komisii pre vzdelávanie, mládež a šport. 
29/ Návrh na zriadenia budúceho vecného bremena: zriadenie a uloženie elektroenergetických
       zariadení; užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
       akékoľvek iné stavebné úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie na
       pozemku parc. č. C-KN 109/1, 109/23,  E-KN 501/3, 501/1, 501/2, 589/52 v k.ú. Stráže nad
       Myjavou v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. 
30/ Návrh na zriadenia budúceho vecného bremena: zriadenie a uloženie elektroenergetických
      zariadení;   užívanie, prevádzkovanie, údržbu, opravy, úpravy, rekonštrukcie, modernizácie a
      akékoľvek iné stavebné    úpravy elektroenergetických zariadení a ich odstránenie na
      pozemku parc. č. C-KN 1262/2, 1245/3  E-KN  1455/1, 1442/4, 1589, 1453/1, 1441/1, 210,
      1442/2 v k.ú. Šaštín v prospech Západoslovenskej distribučnej,   a.s. 
31/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 669/2014 zo dňa 04. júna 2014
32/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 670/2023 zo dňa 04. júna 2014
33/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 142/2015 zo dňa 18. novembra 2015
34/ Rôzne
35/ Diskusia
36/ Záver


                                  Ing. Radovan Prstek 
                               primátor mesta

Dátum vloženia: 10. 3. 2023 10:40
Dátum poslednej aktualizácie: 15. 5. 2023 10:22
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je utorok, 3.10.2023, 5:28:16

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Aktuálne počasie

dnes, utorok 3. 10. 2023
slabý dážď 26 °C 13 °C
streda 4. 10. slabý dážď 20/13 °C
štvrtok 5. 10. polojasno 21/10 °C
piatok 6. 10. jasná obloha 19/10 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE