Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

P o z v á n k a

VI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 09. októbra 2019, t.j. v stredu o 16,30 hod. v kultúrnom dome v Šaštíne-Strážach, časť Šaštín, ul. Štúrova

                                                                      P o z v á n k a

 V súlade s ustanovením  § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov,

zvolávam

          VI.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční
dňa 09.  októbra 2019, t.j. v stredu  o 16,30 hod. v kultúrnom dome v Šaštíne-Strážach, časť Šaštín, ul. Štúrova

Program:
1
.Otvorenie
2.Voľba členov návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry Senica Pd 52/19/2205-11
4. Upozornenia prokurátora Okresnej prokuratúry  Senica Pd 82/19/2205-5 
5. Zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže č. 3/2019
6. Stanovisko kontrolóra mesta k Zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže č. 3/2019
7. Návrh zámer na zámenu pozemku
a/ zámenu pozemku  podl'a ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR c. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších právnych predpisov vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - diel 2 vo výmere 21 m2 z pôvodného pozemku parc.č. C-KN 965/1 v k.ú. Stráže vo výmere 200m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, ako prevod nehnuteľného majetku Mesta Šaštín – Stráže z dôvodu hodného osobitného zreteľa formou zámennej zmluvy s Filipom Pastorkom, bytom Bratislava, Kapicova 6 a Martinou Antálkovou, bytom Šaštín – Stráže, Domky 1409 bez finančného doplatku.
8. Návrh na odkúpenie pozemku do vlastníctva Mesta Šaštín-Stráže
a/ odkúpenie pozemku – diel 6 vo výmere 9m2 z pôvodného pozemku parc.č. C-KN 965/4 v k.ú. Stráže vo výmere 263m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, vedenom  na LV 4489pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, v zmysle geometrického plánu č. 50/2019 vypracovaného Máriom Antálkom, Brodské 817, úradne overeným OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 14.08.2019 pod č. 636/2019, predávajúci Ing. Dominik Hladíka manž. Romana, Šaštín – Stráže, Školská 1697.
b/ odkúpenie pozemku – diel 5 vo výmere 26m2 z pôvodného pozemku parc.č. C-KN 965/3 v k.ú. Stráže vo výmere 443m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, vedenom  na LV 4495 pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, v zmysle geometrického plánu č. 50/2019 vypracovaného Máriom Antálkom, Brodské 817, úradne overeným OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 14.08.2019 pod č. 636/2019, predávajúci Adrián Šefčík, Šaštín – Stráže, M. R. Štefánika 1493, Bc. Lucia Morávková, Šaštín – Stráže,  Borová 1506.
c/ odkúpenie pozemku – novovytvorená parc.č. 1321/7 v k.ú. Šaštín vo výmere 45m2 druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, z pôvodného pozemku parc.č. C-KN 1321/6 v k.ú. Šaštín vo výmere 800m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedenom  na LV 4454, vlastník Peter Antálek a manž. Petra, v zmysle geometrického plánu č. 012/2019 vypracovaného FARKAS + spol. s r.o., Vinica, Hroznová 800, úradne overeným OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 30.07.2019 pod č. 615/2019. Predávajúci Peter Antálek a manž. Petra, bytom Šaštín – Stráže, J. Hollého 680.
d/ odkúpenie podielu 1/12 pozemku parc.č. E-KN 51/1 v k.ú. Šaštín v celkovej  výmere 421m2 (podiel 35,083m2), druh pozemku ostatná plocha, vedenom  na LV 3885, pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, predávajúca Mária Smoláriková, bytom Nitra, Jurkovičova 19.
e/ odkúpenie podielu 1/12 pozemku parc.č. E-KN 51/1 v k.ú. Šaštín v celkovej  výmere 421m2 (podiel 35,083m2), druh pozemku ostatná plocha, vedenom  na LV 3885, pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, predávajúca Mária Kučková, bytom Senica, Kvetná 1133.
9.Návrh na schválenie zámeru na prevod časti mestského pozemku:
a/ - diel 4 výmere 355m2 z parc.č. C-KN  1207/2, v k.ú. Stráže, druh pozemku ostatná plocha, diel 3 vo výmere 43 z parc.č. 1209/1 v k.ú. Stráže, druh pozemku ostatná plocha, z pôvodného pozemku parc.č. E-KN 589/1 v k.ú. Stráže vo výmere 16112m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, vedenom  na LV 2045, pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, v zmysle geometrického plánu č. 78/2019 vypracovaného Ing. Vladimír Nemec, Cerová, Lieskové 449, úradne overeného OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 23.08.2019 pod č. 670/2019, kupujúcim Vladimírovi Maxianovi a manž. Klaudii, bytom Šaštín – Stráže, Záhorácka 55.
b/ - diel 2 o výmere 57m2  parc.č. C-KN  957/1, v k.ú. Stráže, druh pozemku záhrada, novovytvorená parc.č. 956/2 vo výmere 63m2v k.ú. Stráže, druh pozemku zastavaná plocha, z pôvodného pozemku parc.č. E-KN 1116/1 v k.ú. Stráže vo výmere 2ha 3362m2, druh pozemku trvalý trávnatý porast, vedenom  na LV 2045, pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica, v zmysle geometrického plánu č. 33/2019 vypracovaného Ing. Máriom Antálkom, Brodské 817, úradne overeného OÚ Senica, katastrálny odbor dňa 30.05.2019 pod č. 430/2019 kupujúcim Jozefovi Šimončičovi a manž. Ivete, bytom Trnava, Zelenečská 49.
c/ pozemku C-KN 1095/3 o výmere 5m2 v k.ú. Šaštín, druh pozemku záhrada, parc.č. 1095/4 o výmere 37m2 v k.ú. Šaštín, druh pozemku záhrada, vedenom na LV 3877 pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica kupujúcej Eve Koláčkovej Šimoničovej, bytom Šaštín – Stráže, Novoveská 870.
d/ C-KN 117/4 o výmere 2m2 v k.ú. Šaštín, druh pozemku zastavané plochy vedenom na LV č. 2045,obc Šaštín – Stráže, okres Senica kupujúcim Viktorovi Sobolovi  a manž. Anne, bytom Šaštín – Stráže, Nádražná 1367.
e/ C-KN 612 o výmere 58m2 v k.ú. Šaštín, druh pozemku zastavaná plocha, vedenom na LV 3877 pre obec Šaštín – Stráže, okres Senica kupujúcej Sabine Barkóciovej, bytom Šaštín – Stráže, J. Hollého 678.
10. Návrh na prenájom  pozemkov
a/ návrh na prenájom lesných pozemkov v k.ú. Stráže,
11. Návrh zámeru zámena pozemku
a/novovytvorenému pozemku registra C-KN – parc. č. 295/2, druh ostatná plocha, výmera 77 m2, ktorý vznikol geometrickým plánom č. 103/2019, vyhotoveným GEOMA spol.  s r.o., Skalica, Potočná 15, z pôvodného pozemku registra C-KN – parc. č. 295, druh zastavaná plocha, výmera 785 m², zapísaného na liste vlastníctva č. 3064, katastrálne územie Stráže nad Myjavou, obec Šaštín – Stráže
12. Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína v k.ú. Šaštíne:
a/ parc. reg. E č. 1459, podľa LV 2798 o výmere 698m2-orná pôda, v podiele 1/4, vo výmere 174,5m2 k. ú. Šaštín,
b/ parc. reg. E č. 1457, podľa LV 3047 o výmere 914m2-orná pôda
c/ parc. reg. E č. 1500, podľa LV 3462 o výmere 752m2-orná pôda, v podiele 1/60, vo výmere 12,53m2 k. ú. Šaštín,
13. Návrh na zámer na prevod časti mestského pozemku v k.ú. Stráže, lokalita Čistonek
a/ parc. č.  „C“ 1665/13  vo výmere 774   m2, v k.ú. Stráže, lokalita Čistonek,
b/ parc. č.  „C“ 1665/16  vo výmere 728 m2, v k.ú. Stráže, lokalita Čistonek,
c/ parc. č.  „C“ 1665/17  vo výmere 718 m2, v k.ú. Stráže, lokalita Čistonek,
d/ parc. č.  „C“ 1665/18  vo výmere 697 m2, v k.ú. Stráže, lokalita Čistonek,
e/ parc. č.  „C“ 1665/19  vo výmere 687 m2, v k.ú. Stráže, lokalita Čistonek,
f/ parc. č.  „C“ 1665/20  vo výmere 693 m2, v k.ú. Stráže, lokalita Čistonek,
14. Návrh na  zrušenie uznesení mestského zastupiteľstva
 a/ Uznesenia MsZ č. 77/2019
 b/ Uznesenia MsZ č. 78/2019
 c/ Uznesenia MsZ č. 79/2019
 d/ Uznesenia MsZ č. 80/2019
15. Vzdanie sa členstva Ing. Vojtecha Stachu v  Komisii pre ekonomiku, správu majetku
       a voľba člena Komisie pre ekonomiku, správu majetku
16. Predajný stánok v RO Gazárka –  prejednanie žiadosti vlastníka predajného stánku
17. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Komisií Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-        Strážach
18. Návrh na schválenie Rokovacieho poriadku Mestskej rady v Šaštíne-Strážach
19. Návrh na prejednanie  Plánu  investícií na rok 2019 a 2020
20. Opravy tlakovej kanalizácie
21. Kultúrne domy – prenájom spoločenský organizáciám
22. Petícia občanov za vzdanie sa mandátu  siedmich poslancov Mestského  zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach
23. Diskusia
24. Záver

     Svoje povinnosti si prosím, usporiadajte tak, aby ste sa na zasadaní mestského zastupiteľstva mohli zúčastniť.

 

                                                                                              Jaroslav Suchánek v.r.
                                                                                                   primátor mesta 

Dátum vloženia: 4. 10. 2019 13:09
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 3. 2020 9:15
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je utorok, 14.7.2020, 4:40:34

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
1
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, utorok 14. 7. 2020
oblačno 22 °C 10 °C
streda 15. 7. zamračené 23/12 °C
štvrtok 16. 7. slabý dážď 22/15 °C
piatok 17. 7. mierny dážď 20/12 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina