Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

P o z v á n k a

VII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 11. decembra 2019, t.j. v stredu o 16,30 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Šaštíne-Strážach

P o z v á n k a

 V súlade s ustanovením  § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov, 

zvolávam
 
          VII.  zasadnutie Mestského zastupiteľstva v  Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční
dňa 11.  decembra 2019, t.j. v stredu  o 16,30 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v  Šaštíne-Strážach

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice. 
3. Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Šaštín-Stráže a Správa audítora k ďalším      
      požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov k 31. decembru 2018.
4. Stanovisko kontrolóra mesta, k zmene rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže č. 4/2019
5. Návrh -na Zmenu rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže č. 4/2019 rozpočtu 
6. Návrh Splnomocnenia primátora na vykonanie záverečnej úpravy rozpočtu mesta
      k 31. 12. 2019
7. Stanovisko kontrolóra mesta k Rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže pre r. 2020 – 2022.
8. Návrh na Rozpočet Mesta Šaštín-Stráže, pre r. 2020 – 2022.
9. Návrh Poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020
10. Návrh Plánu kontrolnej činnosti.
11. Návrh Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín ̶ Stráže č. 26/2014 
      o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Šaštín Stráže 
12. Návrh Dodatku č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín ̶ Stráže č. 15/2017      
      o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov 
      obstaraných z verejných prostriedkov
13. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 05/2015
      o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
14. Návrh Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 12/2012
      O miestnej dani za psa 
15. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šaštín-Stráže č 03/2019 o určení miesta
      a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole
      v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže
16. Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 04/2019 o určení výšky 
       dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy   
       a školských zariadení so sídlom na území Mesta Šaštín-Stráže na rok 2020
17. Návrh odmeny pre zástupcu primátora mesta za celoročnú prácu
18. Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 192/2019
18/a Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 80/2019
18/b Návrh  na zrušenie Uznesenia MsZ č. 639/2014
18/c Návrh  na zrušenie Uznesenia MsZ č. 640/2014
18/d Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 162/2019
19. Návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. C-KN 1730/68 vo výmere                  503m2, E-KN 3-2723/11 vo výmere 2050m2v k.ú. Šaštín.
20. Návrh na schválenie zámeru  zámeny pozemku – parc. č. 1916/275 v k.ú. Šaštín vo výmere        50m2-druh pozemku ostatná plocha na LV 2045 za pozemky parc.č. C-KN 1916/273 vo                výmere 8m2, parc. č. C-KN 1916/274 vo výmere 15m2, parc. č. C-KN 1916/26 –,  vo výmere          27m2, druh pozemku ostatná plocha, vedené na LV 2445 – vlastník Karel Čermák
21. Návrh na schválenie zámeru prevodu  časti mestského  pozemku parc. č. C-KN611/2                     v podiele ½
21/a Návrh na schválenie zámeru prevodu  mestského pozemku parc. č. C-KN 1916/132 vo              výmere 260m2k, parc. č. C-KN 1916/26 vo výmere 27m2
21/b  Návrh na schválenie zámeru prevodu pozemku parc. č. C-KN 159/1 vo výmere 433m2
22. Návrh na schválenie zámeru prenájmu časti pozemku parc. č. E-KN 2093 v k.ú. Šaštín vo               výmere 1000m2 /celkovej výmere 6715m2/ 
23. Návrh na schválenie  prevodu  časti mestského pozemku parc. č.  E-KN 589/1 vo výmere               398m2 v k.ú. Stráže
23/a Návrh na schválenie  prevodu  časti mestského pozemku parc. č.  E-KN 1116/1 vo výmere        120m2 v k.ú. Stráže
23/b Návrh na schválenie  prevodu   mestského pozemku parc. č.  C-KN 1095/4 vo výmere                 37m2, 1095/3 vo výmere 5m2 v k.ú. Šaštín 
23/c Návrh na schválenie  prevodu  mestského pozemku parc. č.  C-KN 117/4 vo výmere 2m2            v k.ú. Šaštín
23/d Návrh na schválenie  prevodu   mestského pozemku parc. č.  C-KN 612 vo výmere 58m2            v k.ú. Šaštín
23/e Návrh na schválenie   prevodu  časti mestského pozemku parc. č.  „C“ 1665/13  vo výmere         774   m2,  k. ú. Stráže
23/f Návrh na schválenie  prevodu  časti mestského pozemku parc. č.  „C“ 1665/16  vo výmere           728 m2,  k. ú. Stráže
23/g Návrh na schválenie  prevodu  časti mestského pozemku parc. č.  „C“ 1665/17  vo výmere        718 m2,  k. ú. Stráže
23/h Návrh na schválenie prevodu časti mestského pozemku parc. č.  „C“ 1665/18  vo výmere          697 m2,  k. ú. Stráže
23/ch Návrh na schválenie  prevodu  časti mestského pozemku parc. č.  „C“ 1665/20  vo                     výmere 693 m2,  k. ú. Stráže
23/i Návrh na odkúpenie podielu 1/12 v   pozemku parc. č.  E-KN51/1,  vo celkovej výmere                  421m2, v k.ú. Šaštín
24. Návrh na vysporiadanie pozemku na cintoríne   parc. reg. E č. 1714/1, podľa LV                               4154 o výmere 100m2-orná pôda  a parc. reg. E č. 1714/2 podľa LV 4154  o výmere 525 m2-          orná pôda,  vo výmere celkovo  625m2 k. ú. Stráže
24/a Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína   parc. reg. E č. 1474, podľa         LV 3723 o výmere 899m2-trvalý trávny porast, v podiele 19/630, vo výmere 27,11m2 k. ú.               Šaštín
24/b Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína   parc. reg. E č. 1475, podľa           LV 3280 o výmere 399m2-trvalý trávny porast, v podiele 1/2, vo výmere 199,50m2 k. ú.                   Šaštín
24/c Návrh na vysporiadanie pozemku pre účely rozšírenia cintorína   parc. reg. E č. 1459, podľa          LV 2798 o výmere 698m2-orná pôda, v podiele 1/2, vo výmere 349m2 k. ú. Šaštín
25. Návrh - zámena pozemku podl'a ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR c. 138/1991 Zb.            o majetku obci v znení neskorších právnych predpisov medzi  Mestom Šaštín-Stráže                       a Filipom Pastorkom a Martinom Antálkovou
25/a  Návrh -  Zámena pozemku podl'a ust. § 9a ods. 8 písmeno e/ zákona SNR c. 138/1991             Zb.  o majetku obci v znení neskorších právnych predpisov medzi  Mestom Šaštín-Stráže                a fy HURBAN trade, s.r.o.
26. Návrh - Prenájom nehnuteľností  lesných pozemkov v k.ú. Stráže
27. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
       zariadení v školskom roku 2018/2019 v podmienkach Základnej umeleckej školy. 
28. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
       zariadení v školskom roku 2018/2019 v podmienkach Materskej školy, M. Nešpora 
       1365/42,  Šaštín-Stráže
29. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských      
      Zariadení v školskom roku 2018/2019 podmienkach Základnej školy, Štúrova 1115/21,
      Šaštín-Stráže
30. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
       zariadení v školskom roku 2018/2019 v podmienkach Centra voľného času Beťárik, 
       Hviezdoslavova 4/7, Šaštín-Stráže
31. Vyhodnotenie letnej turistickej sezóny 2019 spoločnosti Gazárka s.r.o. so sídlom Alej 549
      Šaštín-Stráže
32. Návrh na zmenu členov dozornej rady obchodnej spoločnosti Gazárka s.r.o., ktorej 
       jediným spoločníkom je Mesto Šaštín-Stráže
33. Návrh plánu zasadnutí Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady Šaštín-Stráže
34. Návrh prenájmu pozemku – SUBESTAV
35. Diskusia
36. Záver

     Svoje povinnosti si prosím, usporiadajte tak, aby ste sa zasadania mohli  zúčastniť.
     


                                                                                                               Mgr. Jaroslav Suchánek v. r. 
                                                                                                                            primátor mesta
 

Dátum vloženia: 5. 12. 2019 15:15
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 3. 2020 9:15
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 16.7.2020, 3:51:21

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
1
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25
1
26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 16. 7. 2020
slabý dážď 21 °C 14 °C
piatok 17. 7. mierny dážď 20/13 °C
sobota 18. 7. slabý dážď 21/11 °C
nedeľa 19. 7. slabý dážď 22/11 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina