Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

P o z v á n k a

X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 11. júna 2020, t. j. vo štvrtok o 16:00 hod. v kultúrnom dome na Štúrovej ulici v časti mesta Šaštín

P o z v á n k a

v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,

zvolávam
 X. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční
dňa 11. júna 2020, t. j. vo štvrtok o 16,00 hod. v kultúrnom dome na Štúrovej ulici v časti
mesta Šaštín


Program:
1/ Otvorenie
2/ Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
3/ Na vedomie – Rozpočtové opatrenie č. 1 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020
 na základe vnútorného predpisu č. 2/2011
4/ Na vedomie – Rozpočtové opatrenie č. 2 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020
 na základe uznesenia č. 178/2015
 5/ Návrh – Čerpanie úveru na financovanie projektu zo zdrojov EÚ /CIZS/
 6/ Návrh – Čerpanie úveru
 7/ Návrh – Rozpočtové opatrenie č. 3 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na r. 2020
 8/ Návrh - prevod mestského pozemku parc. č. C-KN 1916/200, vo výmere 102m2, v k.ú.
 Šaštín, lokalita RO Gagárka
 9/ Návrh – na schválenie prenajať majetok mesta k.ú. Stráže „E“ parcela, parc. č.: 1757/5
10/ Diskusia
11/ Záver
 

Svoje povinnosti si prosím, usporiadajte tak, aby ste sa na zasadaní mestského zastupiteľstva
mohli zúčastniť.
                                                                                                            Mgr. Jaroslav Suchánek v.r.
                                                                                                                        primátor mesta 

Dátum vloženia: 5. 6. 2020 18:29
Dátum poslednej aktualizácie: 5. 6. 2020 18:33
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 12.7.2020, 17:22:45

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide