Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Pozvánka

VII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 20. septembra 2023 t. j. v stredu o 16,30 hod., v zasadačke Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.

Pozvánka
v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
zvolávam
VII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční
dňa 20. septembra 2023, t. j. v stredu o 16,30 hod.,
v zasadačke Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.

Program:
1/ Otvorenie a schválenie programu zasadnutia
2/ Voľba Návrhovej komisie, Volebnej komisie pre voľbu kontrolóra a overovateľov zápisnice
3/ Zloženie sľubu kandidáta – náhradníka poslanca mestského zastupiteľstva
4/ Interpelácie a podnety
5/ Vzdanie sa funkcie hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže
6/ Voľba hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže
7/ Návrh - k zmene členov dozornej rady obchodnej spoločnosti GAZÁRKA, s. r. o., ktorej
jediným spoločníkom je Mesto Šaštín – Stráže
8/ Návrh - Monitorovacia správa Mesta Šaštín-Stráže k 30. 6. 2023.
9/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu: Dodržiavanie pravidiel používania
návratných zdrojov financovania k 1.9.2023
10/ Návrh na schválenie vyhlásenie verejného obstarávania na obstaranie špeciálneho
nákladného vozidla - multifunkčného vozidla s financovaním formou finančných služieb
(finančný lízing / úver-autokredit)
11/ Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 5 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín–Stráže na rok 2023
12/ Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 6 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín–Stráže na rok 2023
13/ Návrh Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Šaštín-Stráže
14/ Návrh - Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín-Stráže č. 26/2014 o úhradách za
sociálne služby poskytované Mestom Šaštín -Stráže
15/ Návrh na zrušenie Dodatku č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta o miestnom
poplatku za komunálne Odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2021
16/ Návrh na Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta o miestnom poplatku
za komunálne Odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2021
17/ Návrh na prevod ČOV, vrátane jestvujúcich technológii, stavieb, prislúchajúcich pozemkov
a verejnej kanalizácie v meste Šaštín-Stráže.
18/ Návrh na schválenie projektového zámeru a predloženie projektu „Modernizácia a prestavba školského
Klubu a kotolne“ v znený výzvy: PSK-MIRRI-003-2023-DV-EFRR
19/ Návrh – Zámer prípravy a vypracovania PHSR mesta Šaštín-Stráže pre r. 2024 – 2030
20/ Návrh – Schválenie textu do kroniky mesta za r. 2022
21/ Návrh na prenájom nebytových priestorov Zdravotného strediska II, na Nám.
slobody, súp.č. 951, pre prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - zubných ambulancií,
ambulancie dentálnej hygieny, panoramatického RTG, laboratória pre stomatologické
služby a iné ambulancie lekárov, nájomcovi CEOX, spol. s r. o., 9. mája 15, 917 02
Trnava, IČO: 52 523 608, celková podlahová plocha NP predstavuje výmeru 372,29 m2.
22/ Návrh na vzdanie sa členstva v Komisii pre cestovný ruch, cezhraničnú spoluprácu a kultúru
23/ Návrh na prevod časti mestského pozemku parc. č. E-KN 1116/1 v k.ú. Stráže nad Myjavou – novovytvorená parc.č. C-KN 964/45 vo výmere 59 m2 v k.ú. Stráže nad Myjavou
24/ Návrh na prevod časti mestského pozemku parc. č. C-KN 566/2 v k.ú. Stráže nad
Myjavou v celkovej výmere 175m2 – novovytvorená parc.č. C-KN 566/2 vo výmere 89
m2 v k.ú. Stráže nad Myjavou
25/ Návrh na prevod časti mestského pozemku parc. č. C-KN 566/2 v k.ú. Stráže nad
Myjavou v celkovej výmere 175m2 – novovytvorená parc.č. C-KN 566/3 vo výmere 86
m2 v k.ú. Stráže nad Myjavou
26/ Návrh na zámer prevodu časti mestského pozemku parc. č. E-KN 1116/1 v k.ú. Stráže nad
Myjavou – novovytvorená parc.č. C-KN867/3 vo výmere 9 m2 v k.ú. Stráže nad Myjavou
27/ Návrh na zámer prevodu mestského majetku: pozemkov parc.č. C-KN 418/1, 418/2, 419,
420/1, 420/2, 420/4 v k.ú. Šaštín a stavieb: rodinný dom č. 569 na pozemku parc.č.
418/2, garáž na pozemku parc.č. 419, hospodárska budova na pozemku parc.č. 420/2 v k.ú. Šaštín.
28/ Návrh na zámer prenájmu časti pozemku parc. č. E-KN 589/145 (novovytvorená C-KN
1654/8) vo výmere 837m2 v k.ú. Stráže nad Myjavou.
29/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 140/2023 a Uznesenia MsZ č. 141/2023 zo dňa 28.
júna 2023
30/ Návrh na stanovenie ceny k vysporiadaniu pozemkov pod rodinnými domami, dvory,
záhrady predzáhradky prevodom nehnuteľnosti a stanovenie nájmu.
31/ Rôzne
32/ Diskusia
33/Záver


Ing. Radovan Prstek
primátor mesta

Dátum vloženia: 13. 9. 2023 15:34
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 10. 2023 13:37
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je streda, 29.11.2023, 6:55:20

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Aktuálne počasie

dnes, streda 29. 11. 2023
oblačno 1 °C -3 °C
štvrtok 30. 11. zamračené 0/-2 °C
piatok 1. 12. rain and snow 2/-1 °C
sobota 2. 12. rain and snow 5/0 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE