Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Pozvánka

VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční dňa 13. decembra 2023 t. j. v stredu o 16,30 hod., v zasadačke Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.

Pozvánka
v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov,
zvolávam
VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach, ktoré sa uskutoční
dňa 13. decembra 2023, t. j. v stredu o 16,30 hod.,
v zasadačke Mestského úradu v Šaštíne-Strážach.

 

Program:
1/ Otvorenie a schválenie programu zasadania mestského zastupiteľstva
2/ Voľba Návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3/ Interpelácie a podnety
4/ Návrh – Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2024
5/ Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaštín-Stráže na rok
2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 - 2026
6/ Návrh rozpočtu mesta Šaštín-Stráže na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025 –
2026
7/ Návrh – na poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Šaštín-Stráže na rok 2024
8/ Návrh - Rozpočtové opatrenie č. 7 – zmena rozpočtu Mesta Šaštín – Stráže na rok 2023
9/ Návrh na Všeobecne záväzného nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 5/2023,
ktorým sa dopĺňa VZN o záväzných častiach ÚPN mesta a ktorým sa vyhlasuje záväzná
časť ZaD ÚPN Šaštín – Stráže č. 5 v k.ú. Stráže nad Myjavou
10/ Návrh na prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Šaštín – Stráže
č. 5
11/ Návrh na prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Šaštín – Stráže
č. 5
12/ Návrh na prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Šaštín – Stráže
č. 5
13/ Návrh na prerokovanie návrhu Zmien a doplnkov Územného plánu mesta Šaštín – Stráže
č. 5
14/ Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Šaštín-Stráže č. 2/2021
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady /ďalej len ako
VZN/
15/ Návrh – Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta o dani z nehnuteľností č.
1/2021
16/ Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Šaštín ̶ Stráže č. 26/2014
o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Šaštín Stráže (ďalej len ako „VZN“)
17/ Návrh - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Šaštín-Stráže
18/ Návrh – Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaštín-Stráže na obdobie 2023-2030
19/ Návrh - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja mesta Šaštín-Stráže na
obdobie 2024 -2030 
20/ Návrh - Uzavretie dohody medzi mestom Šaštín-Stráže a nájomcom bytu A2 v bytovom
dome so súpisným číslom 1694 na ul. Školská č. 4, o vrátení finančnej zábezpeky
nájomcovi bytu A2
21/ Návrh - Uzavretie dohody medzi mestom Šaštín-Stráže a nájomcom bytu B3 v bytovom
dome so súpisným číslom 1695 na ul. Školská č. 3, o vrátení finančnej zábezpeky
nájomcovi bytu B3
22/ Návrh na schválenie ceny ročného nájmu bytov v bytových domoch na ul. M. Nešpora
1575 a Nám. slobody 942 v Šaštíne-Strážach
23/ Návrh na Zrušenie Uznesenia MsZ č. č.26/2019 a Uznesenia MsZ č. 308/2020
24/ Návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 6/2022 zo dňa 28.11.2022, Uznesenia MsZ č. 57/2023
a Uznesenia MsZ č. 58/2022 zo dňa 15.12.2023.
25/ Návrh na prevod časti mestského pozemku parc. č. E-KN 1116/1 v k.ú. Stráže nad
Myjavou – novovytvorená parc.č. C-KN867/3 vo výmere 9 m2 v k.ú. Stráže nad
Myjavou
26/ Návrh na prenájom časti pozemku parc. č. E-KN 589/145 (novovytvorená C-KN 1654/8)
vo výmere 837m2 v k.ú. Stráže nad Myjavou.
27/ Návrh na zámer prevodu časti mestského pozemku parc. č. C-KN 1916/84 v k.ú. Šaštín –
diel 2 parc.č. C-KN 1808 vo výmere 9 m2 v k.ú. Šaštín
28/ Návrh na zámer prevodu časti mestského pozemku parc. č. E-KN 589/78 v k.ú. Stráže nad
Myjavou – novovytvorené parc.č. C-KN 1403/10 vo výmere 25m2, C-KN 1403/11 vo
výmere 24 m2 v k.ú. Stráže nad Myjavou
29/ Návrhu plánu zasadnutí Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach na rok 2024
30/ Návrh - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení v školskom roku 2022/2023 v podmienkach Základnej umeleckej
školy Jany Kocianovej, J. Hollého 654/33, 908 41 Šaštín-Stráže
31/ Návrh - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
Školských zariadení v školskom roku 2022/2023 v podmienkach Materskej školy, M.
Nešpora 1365/42, 908 41 Šaštín-Stráže
32/ Návrh - Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a
školských zariadení v školskom roku 2022/2023 v podmienkach Základnej školy Štúrova
1115/21, 908 41 Šaštín-Stráže
33/ Návrh – správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
školský rok 2022 – 2023 CVČ – Beťárik
34/ Návrh na schválenie začatia obstarávania Zmien a doplnkov Územného plánu mesta
Šaštín – Stráže – umiestnenie veterného parku v k.ú. Stráže nad Myjavou.
35/ Návrh na vzdanie sa členstva v Komisii pre vzdelávanie, mládež a šport.
36/ Návrh na doplnenie nového člena v Komisii pre vzdelávanie, mládež a šport.
37/ Rôzne
38/ Diskusia
39/ Záver


Ing. Radovan Prstek v.r.
primátor mesta

Dátum vloženia: 7. 12. 2023 10:33
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 12. 2023 10:44
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 13.6.2024, 19:06:27

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 13. 6. 2024
zamračené 20 °C 9 °C
piatok 14. 6. oblačno 21/8 °C
sobota 15. 6. slabý dážď 24/11 °C
nedeľa 16. 6. slabý dážď 24/13 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE