Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Šaštín-Stráže

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach
vyhlasuje
v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže na 25.7.2023.

 

Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach
vyhlasuje

v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže  na 25.7.2023.

1. Spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže:

1.1.  Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na riadnom Mestskom zastupiteľstve v Šaštíne- Strážach.

1.2. Každý kandidát na hlavného kontrolóra (ďalej len „kandidát“), ktorý splní kvalifikačné predpoklady a ďalšie podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi, bude pozvaný na riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v v Šaštíne-Strážach  (ďalej len MsZ), ktoré sa uskutoční dňa 25.7.2023 ( utorok). Uchádzači budú pozvaní elektronickou poštou (e-mail) a prostredníctvom poštového podniku formou doporučenej zásielky adresovanej „do vlastných rúk“.
1.3. Kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, ktorí splnili podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi, predstaví MsZ predseda Komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov na riadnom rokovaní MsZ dňa 25.7.2023.

1.4.Mestské zastupiteľstvo môže pred voľbou hlavného kontrolóra uznesením rozhodnúť o možnosti osobnej prezentácie kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra. V prípade, ak MsZ umožní osobnú prezentáciu kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra, kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí v dĺžke trvania prezentácie maximálne 5 minút. Každý poslanec má pri diskusii k voľbe hlavného kontrolóra Mesta Šaštín-Stráže  právo vystúpiť k prezentácii každého uchádzača jedenkrát.

1.5.Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov Mestského     zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach.
1.6.Voľby riadi Volebná komisia. Volebnú komisiu tvoria členovia Komisie pre ochranu     verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ v Šaštíne-Strážach.      Predsedom volebnej komisie bude predseda komisie pre ochranu verejného záujmu pri      výkone funkcií verejných funkcionárov pri MsZ v Šaštíne-Strážach, ktorý bude zároveň      vyhotovovať zápisnicu o priebehu voľby a jej výsledku.

1.7.Volebná komisia vydá hlasovací lístok a obálku poslancom Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach  oproti ich vlastnoručnému podpisu do zoznamu vydaných hlasovacích lístkov.

1.8. Na hlasovacom lístku budú uvedení v abecednom poradí všetci kandidáti, ktorí splnili kvalifikačné predpoklady a ďalšie podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi na funkciu hlavného kontrolóra s uvedením poradového čísla, priezviska, mena a akademického titulu. Hlasovací lístok je opatrený pečiatkou Mesta Šaštín-Stráže.

1.9.Poslanec môže udeliť svoj hlas len jednému z kandidátov zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta. Hlasovací lístok, na ktorom budú označení dvaja a viacerí kandidáti, resp. žiaden kandidát, sa bude považovať za neplatný. Po označení kandidáta vloží poslanec hlasovací lístok do obálky, ktorá mu bola vydaná a vhodí ju do zapečatenej volebnej urny, ktorá bude umiestnená na vyhradenom mieste v zasadacej miestnosti mestského zastupiteľstva. Po skončení hlasovania poslancov, ktorí si prevzali hlasovací lístok a obálku, Volebná komisia odpečatí volebnú urnu  a pristúpi k sčítaniu hlasov.

1.10.Platný hlasovací lístok je ten, ktorý

 1. je na predpísanom tlačive, podľa bodu 1.8.
 2. so zakrúžkovaním iba jedného kandidáta

Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na prečiarknuté alebo dopísané mená sa neprihliada.

1.11.O priebehu voľby a o jej výsledku spíše predseda Volebnej komisie zápisnicu. Zápisnica musí obsahovať najmä tieto údaje:

 1. počet poslancov zúčastnených na hlasovaní,
 2. počet vydaných hlasovacích lístkov,
 3. počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
 4. počet nevrátených hlasovacích lístkov,
 5. počet platných odovzdaných hlasovacích lístkov
 6. počet neplatných odovzdaných hlasovacích lístkov
 7. počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov.
 8. Titul, meno a priezvisko kandidáta, ktorý bol zvolený za hlavného kontrolóra v prvom kole.

V prípade konania druhého kola voľby musí obsahovať údaj o tom, ktorí kandidáti do neho postúpili, koľko platných hlasov v ňom získali a ktorý z nich bol zvolený  za hlavného kontrolóra. Zápisnicu podpisujú všetci členovia komisie. V prípade, že niektorý člen Volebnej komisie odmietne zápisnicu podpísať, je povinný do zápisnice uviesť dôvod, pre ktorý tak odmietol urobiť. 
1.12.Výsledok voľby oznámi Mestskému zastupiteľstvu v Šaštíne-Strážach predseda Volebnej komisie.

1.13.Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.

1.14.Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najvyšším počtom platných hlasov.

1.15.V prípade konania druhého kola voľby hlavného kontrolóra vyhlási predsedajúci po oznámení výsledku prvého kola voľby predsedom Volebnej komisie prestávku, počas ktorej sa Volebná komisia organizačne pripraví na druhé kolo volieb. Následne predsedajúci vyzve poslancov, aby pristúpili k hlasovaniu o voľbe hlavného kontrolóra v druhom kole.

1.16. Pri tajnom hlasovaní v druhom kole volieb hlavného kontrolóra sa postupuje podľa bodov 1.6. až 1.11.

1.17.V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov.

1.18. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom.

1.19.Žrebovanie vykoná predseda volebnej komisie.

1.20. Predseda volebnej komisie po vybraní hlasovacieho lístka oznámi výsledok žrebovania – titul, meno a priezvisko kandidáta, ktorý bol zvolený za hlavného kontrolóra.

1.21.Z tajného hlasovania v druhom kole voľby ako aj o priebehu voľby žrebom bude vyhotovená zápisnica, ktorá bude mať náležitosti stanovené podľa bodu 1.11.

2. Kvalifikačné predpoklady a podmienky na výkon funkcie hlavného kontrolóra :
2.1. a) ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie.

     Kvalifikačný predpoklad pre výkon funkcie hlavného kontrolóra ustanovuje § 18a ods. 1 
    zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v zn. nesk. predp. (ďalej len „zákon o obecnom
    zriadení“).

b) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

c) bezúhonnosť

2.2.Podľa § 18 ods. 1 zákona o obecnom zriadení sa na hlavného kontrolóra vzťahujú všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme v znení nesk. predpisov (ďalej len „zákon o výkone práce vo verejnom záujme“). Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra, preto musí spĺňať okrem kvalifikačných predpokladov ustanovených zákonom o obecnom zriadení aj predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme podľa § 3 ods. 1 zákona o výkone prác vo verejnom záujme
 

3. Náležitosti písomnej prihlášky:

 1. 1. Písomná prihláška musí obsahovať:
 1. meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),
 2. štruktúrovaný profesijný životopis,
 3. originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu dokladu o vzdelaní,
 4. návrh koncepcie výkonu funkcie hlavného kontrolóra v písomnej forme (maximálne 1 stranu formátu A4)
 5. údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov  ( výpis z registra trestov si vyžiada Mesto Šaštín-Stráže),
 6. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 7. súhlas so spracovaním  osobných údajov podľa § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na riadnom rokovaní Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach  (ďalej len „MsZ“). Písomné vyjadrenie súhlasu obsahuje najmä údaj o tom, kto súhlas poskytol, komu sa tento súhlas dáva, na aký účel, zoznam alebo rozsah osobných údajov, dobu platnosti súhlasu. Súhlas daný v písomnej forme je bez vlastnoručného podpisu toho, kto súhlas dáva, neplatný.

3.2. Termín odovzdania písomnej prihlášky:

písomnú prihlášku musí kandidát odovzdať spolu s požadovanými dokladmi najneskôr
do 20.6.2023 do 13:00 hod. v zalepenej obálke na adresu:

Mestský úrad, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
Zn.: „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať!“

4.V pracovnej zmluve bude určený ako deň nástupu do práce 27.7.2023. Pracovný pomer bude dohodnutý na plný pracovný úväzok ( 1,0 )s ustanoveným pracovným časom 37,5 hod. týždenne.

 

Dátum vloženia: 22. 5. 2023 15:12
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 10. 2023 13:43
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je streda, 17.7.2024, 22:04:33

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide