Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Zmätok v poslaneckom klube

Dokedy chaotické správanie väčšiny členov poslaneckého klubu a poslanca M. Noseka bude brzdiť vývoj mesta?

Vážení občania,

som nemilo prekvapený z klamstiev, ktorým sa niektorí poslanci snažia zakrývať ich neochotu podieľať sa na rozvoji mesta. Útoky na mňa a na mestský úrad sú zo strany skupiny poslancov len snahou  odkloniť pozornosť od ich nepremysleného konania. Ale tak, ako chaoticky iniciujú zvolávanie zasadnutí zastupiteľstva a potom to odvolávajú alebo sa nezúčastnia, presne tak sa zachovali aj 19.09.2019, keď na sociálnej sieti zverejnili svoje stanovisko na profile „Mestské zastupiteľstvo“  a v priebehu nasledujúcich hodín to stanovisko zo sociálnej siete stiahli ( Cyril Filípek, Dagmar Fodorová,  Bc. Ing. Michal Kvačkaj, Miroslav Nosek, Ing. Ján Šimurda, Ing. Oto Kozánek). Mňa by ale zaujímalo, ako môžu šiesti poslanci mestského zastupiteľstva vystupovať pod názvom „Mestské zastupiteľstvo“? Súhlasilo s tým aj zvyšných 5 poslancov? Mestské zastupiteľstvo v Šaštíne-Strážach je kolektívny orgán zložený z 11 poslancov a rokujú iba v zbore.  

Dňa 13.9.2019 o 22:59 h mi bol doručený e-mail od pána poslanca Miroslava Noseka ( plný text mailu a históriu komunikácie si môžete pozrieť v prílohe), ktorým vyslovuje nesúhlas s termínom rokovania mestského zastupiteľstva, ktorý som z objektívnych príčin a plne v súlade s mojou kompetenciou posunul z 18.09.2019 na 09.10.2019.    

Aby som písal prehľadne, budem písať v odrážkach:          

 • Je klamstvom, že by sa zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 9.9.2019 o 10 :00 h nekonalo pre procesnú chybu úradu. Program rokovania bol vyvesený na úradnej tabuli od 03.09.2019 a aj na webovom sídle. To je ľahko dokázateľné. Pravý dôvod, prečo poslanci, ktorí iniciovali zasadnutie, odvolali svoju účasť, bol ten, že som oznámil účasť prokurátora na zasadnutí 9.9.2019 a dobre vedeli, že poslanec Kvačkaj prekročil svoju právomoc, keď si dovolil zvolať zasadnutie mestského zastupiteľstva 9.9.2019 na 10:00h. Je poľutovania hodné, že páni poslanci sa klamstvom snažia maskovať chaotické správanie, ktorá vás občanov stojí peniaze a mesto nikam neposúva.
 • A prečo pán poslanec Kvačkaj zvolával protizákonne zasadnutie zastupiteľstva na 10:00h? Nemali ste tam byť, vážení občania? V tichosti odvolať kontrolóra ? To bol zámer?
 • Čo sa týka zmeny termínu zasadnutia v septembri, tak uvádzam nasledovné : Predovšetkým, v zmysle zákona o obecnom zriadení, ktorý je nadradený ktorémukoľvek vnútornému predpisu, mám výlučnú kompetenciu zvolávať a viesť  zasadnutia mestského  zastupiteľstva a mestskej  rady, ak  zákon neustanovuje inak. 
 • Zasadnutie mestského zastupiteľstva posúvam z objektívnych dôvodov a plne v súlade s mojou kompetenciou. Keď sa schvaľoval orientačný harmonogram zasadnutí zastupiteľstva na začiatku roku, tiež som nepočítal s tým, že poslanci klubu ( okrem pani poslankyne Ing. Renáty Medňanskej) a poslanec Nosek v júni vytvoria patovú situáciu, ktorá zapríčiní, že som musel zvolať zastupiteľstvo aj v auguste, aby sme okrem iného  zabezpečili riadne fungovanie našej školy,  aby sa schválila zvýšená dotácia na mzdy a na prevádzku školy a aby bola schválená zmena rozpočtu. Podotýkam, že toto zasadnutie mesto stálo ďalšie finančné prostriedky, keďže sa poslancom platí za každé zasadnutie.  
 • Plán práce mestského zastupiteľstva a Mestskej rady, vzatý na vedomie poslancami uznesením MsZ č. 28/2019, na ktorý sa pán poslanec Nosek odvoláva, iba orientačne určuje termíny a sám pán poslanec  priznal, že dôvodová správa materiálu obsahovala informáciu, že termíny sú orientačné a v prípade nepredvídateľných okolností je možné sa od nich odchýliť. Pán poslanec si evidentne sám odporuje v správe, ktorú poslal.
 • Nie je pravdou, že legislatíva mi nedáva právomoc posunúť termín konania mestského zastupiteľstva a mestskej rady.  Zákon o obecnom zriadení, ktorý má vyššiu právnu silu ako VZN resp. uznesenie mestského zastupiteľstva, ustanovuje kto, kedy a za akých okolností zvoláva zasadnutia mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Kompetencie primátora, mestského zastupiteľstva a aj jednotlivých poslancov sú jasne definované v zákonoch, ktoré sa dotýkajú fungovania samosprávy a vzájomné zasahovanie do kompetencií považujem za neprípustné a škodlivé najmä pre riadne fungovanie samosprávy a neprospieva ani obyvateľom mesta.
 • Kvôli patovej situácii, ktorú niektorí poslanci klubu ( okrem pani poslankyne Ing.Renáty Medňanskej) a poslanec Nosek  vytvorili na júnovom zasadnutí, museli sme zvolať zasadnutie zastupiteľstva v auguste ( ďalšie vynaložené finančné prostriedky )
 • Pán poslanec Nosek mi posielal mail o nesúhlase so zmenou termínu zasadnutia mestského zastupiteľstva  v mene svojom i iných poslancov , menovite v mene Cyrila Filípka, Dagmar Fodorovej, Ing. Ota Kozánka, Bc. Ing. Michala Kvačkaja, Ing. Jána Šimurdu. Inak povedané, že sa menovaní poslanci na ďalšom zasadnutí zastupiteľstva  nezúčastnia. Moja otázka znie: Pán Nosek je zástupca menovaných poslancov? Ani jeden z menovaných poslancov si 09.10.2019 v podvečerných hodinách nenájde čas, aby vás, občanov, zastupoval na zasadnutí mestského zastupiteľstva?  Nerozhoduje azda každý poslanec samostatne? Oznámil mi niekto, že poslanec Nosek koná v mene vyššie uvedených poslancov? Keď ste poslancov volili, mali ste vedomosť o tom, že nebudú rozhodovať samostatne podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, ale neorganizovane budú vypisovať jeden v mene druhého? Povedali vám menovaní poslanci v čase keď kandidovali a zasypali sľubmi, že nebudú mať vôľu a čas vás zastupovať? Pretrvávajúca neznalosť zákonov zo strany menovaných  poslancov je prijateľná pre nás občanov?
 • Už dvakrát skupina poslancov, menovite  Cyril Filípek, Dagmar Fodorová,  Bc. Ing. Michal Kvačkaj, Miroslav Nosek iniciovali zasadnutie mestského zastupiteľstva, prvýkrát svoju žiadosť v apríli do pár dní vzali späť a teraz druhýkrát, keď chceli odvolať hlavného kontrolóra, tak v deň zasadnutia oznámili, že neprídu na zasadnutie. Mesto to stálo 150 € na výdavky kameramana. Opäť sa pýtam : Je mesto nejaký holubník? Môžu menovaní poslanci v dôsledku neznalosti zákona a nepremyslenému konaniu spôsobovať zmätok a zbytočné výdavky z peňazí nás všetkých?
 • Tento týždeň bola na mesto doručená petícia, ktorá apeluje na to, aby sa niektorí z poslancov mestského zastupiteľstva vzdali mandátu. Je medzi nimi každý z menovaných poslancov. Petíciu predložím na najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva a oboznámim Vás v ďalšom príspevku, čo je predmetom petície a koľko obyvateľov sa pod to podpísalo. Teraz môžem povedať iba toľko, že petíciu podpísalo vyše 500 obyvateľov mesta a to nie je zanedbateľné.
 • Nezákonným odvolaním hlavného kontrolóra, hrozí mestu škoda, ktorú budeme musieť, vážení občania,  v konečnom dôsledku zaplatiť všetci. 

           Vážení občania nášho mesta !
          Takto sa menovaní poslanci budú chovať 3 roky?
           Chcem Vás informovať, že zvažujem zvolať najbližšie zasadnutie mestského
           zastupiteľstva do kultúrneho domu, aby ste sa v čo najväčšom počte mohli
           zúčastniť zasadnutia. Poďte vysloviť svoj názor, či súhlasíte s tým, aby ste boli
           takto zastupovaní menovanými poslancami.

           Váš primátor.  

 

PRÍLOHA

---------- Preposlaná správa ---------
Od: Elif <xxxxxxxxxxxx>
Dátum: pi 13. 9. 2019 o 22:59
Predmet: Nesúhlas so zmenou termínu zasadnutia MsZ a MsR
Komu: <xxxxxxxxx>, Sekretariat <xxxxxxxxxx>
Kópia: Cyril Filípek <xxxxxxxxxxxx>, Dagmar Fodorová <xxxxxxxxxxxx>, Michal Kvačkaj <xxxxxxxxxx>, Ing. Ján Šimurda <xxxxxxxxxx>, Ing. Oto Kozánek <xxxxxxxxxxx>


Vážený pán primátor Mgr. Suchánek,

mailom zo dňa 12. 9. 2019 ste nám poslancom dali na vedomie, že zasadnutie Mestského zastupiteľstva sa bude konať 9. 10. 2019.

K uvedenému oznámeniu Vám dávame nasledovné stanovisko:

Na prvom riadnom zasadnutí MsZ dňa 30. 1. 2019 Mestské zastupiteľstvo Šaštín - Stráže prijalo uznesenie č. 28/2019, ktorým zobralo na vedomie Plán práce MsZ a MsR podľa pripojeného materiálu, v ktorom boli stanovené presné termíny zasadnutí MsZ a MsR. Uznesenie bolo na znak súhlasu s predloženým materiálom prijaté, i keď je v dôvodovej správe uvedené, že plán je orientačný a v prípade nepredvídateľných okolností je možné sa od neho odchýliť. 

V platnom Rokovacom poriadku MsZ v Šaštíne – Strážach (VZN č. 50/2010) je v § 4 ods. 2 uvedené: “ Príprava zasadnutia mestského zastupiteľstva sa začína podľa plánu najmenej 10 dní pred plánovaným termínom. ...“

Ani prijaté uznesenie č. 28/2019, ani platná legislatíva, ani Rokovací poriadok MsZ Šaštín – Stráže  Vám nedáva ako primátorovi mesta právomoc, aby ste jednostranne, bez dohody s poslancami MsZ menili termíny rokovaní MsZ a MsR. Nevidíme žiadne nepredvídateľné okolnosti, prečo by sa zasadnutie MsZ i MsR nemalo konať v stanovených termínoch. Ak ste videli dôvod, že by sa mal termín rokovaní MsZ a MsR zmeniť, mali ste nás poslancov osloviť, aby sme našli spoločné riešenie a nový termín rokovaní orgánov mesta.

Na základe vyššie uvedeného Vás upozorňujeme, že Vaše jednostranné oznámenie, ktorým nám dávate  na vedomie konanie MsZ a MsR v iných termínoch, je v rozpore s prijatým uznesením č. 28/2019, s platnou legislatívou, platným rokovacím poriadkom MsZ Šaštín – Stráže a so zmenou termínov zasadnutí MsZ a MsR nesúhlasíme.

S pozdravom                          

Poslanci Mestského zastupiteľstva Šaštín – Stráže:

Cyril Filípek

Dagmar Fodorová

Ing. Oto Kozánek

Bc. Ing. Michal Kvačkaj

Miroslav Nosek

Ing. Ján Šimurda

From: Elif [mailto:xxxxxxx]
Sent: Friday, September 13, 2019 9:19 PM
To: 'Michal Kvačkaj' <xxxxxxxx>; 'Cyril Filípek' <xxxxxxx>; 'Dagmar Fodorová' <xxxxxxxx>; 'Ing. Ján Šimurda' <xxxxxxxxxxx>; 'Ing. Oto Kozánek' <xxxxxxxx>; 'Frederik Packa' <xxxxxxxxx>
Subject: Nesúhlas so zmenou termínu MsZ

Ahojte kolegovia,

rozmýšľal som po dnešnom stretnutí a nedá mi, aby sme primátorovi nedali nesúhlasné stanovisko so zmenou termínu rokovania MsZ.

Pripravil som návrh na odpoveď a bol by som rád, keby ste sa mi k nemu vyjadrili, pokiaľ možno čo najskôr.

Myslím si, že by sme mu mali dať odpoveď ešte dnes. On nám včera jednostranne oznámil zmenu a mali by sme reagovať rýchlo.

Miro

 

Dátum vloženia: 20. 9. 2019 8:29
Dátum poslednej aktualizácie: 17. 3. 2020 9:15
Autor: Mesto Šaštín-Stráže

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 28.9.2020, 5:11:46

Region Záhorie

zahorie-logo

Cintoriny.sk

cintoriny-web-wide

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31
1
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16
1
17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 28. 9. 2020
silný dážď 16 °C 9 °C
utorok 29. 9. slabý dážď 14/11 °C
streda 30. 9. mierny dážď 14/11 °C
štvrtok 1. 10. zamračené 18/12 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina