Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb (obyvateľov) a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba  alebo fyzická osoba - podnikateľ, okrem tých odpadov, ktoré vznikajú pri bezprostrednom výkone, výkone činností tvoriacich predmet podnikania.

Za odpady z domácností sa považujú aj odpady zo záhrad, chát, chalúp ako i odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom mesta.

Poplatník 

Poplatníkom je pôvodca a držiteľ odpadu, teda každá fyzická alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.

Sadzba poplatku sa stanovuje takto:

1. Sadzba poplatku pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom sa určuje nasledovne:

a/ fyzické osoby:

- 0,0411 eur za osobu na kalendárny deň v určenom období, počas ktorých osoba má, alebo bude mať v meste trvalý alebo prechodný pobyt (15 eur na kalendárny rok)

- 0,0274 eur za osobu na kalendárny deň v určenom období počas ktorých osoba má, alebo bude mať v meste trvalý alebo prechodný pobyt a je zdravotne ťažko postihnutá má preukaz ZŤP (10 eur na kalendárny rok)

2. Sadzba poplatku pre podnikateľské subjekty, právnickú alebo fyzickú osobu - podnikateľa, organizácie, školy, ubytovacie zariadenia sa stanovuje  na  0,1095 eur na jedného  zamestnanca na deň (podľa § 78 odst. 1 písm. b) zák. 582/2004). Výška poplatku sa vypočíta podľa § 79 odst. 2 písm. b) zák. 582/2004. Počet kalendárnych dní (pd) v určenom období 365 dní, sadzba (s) 0,1095 eura, ukazovateľ dennej produkcie (udp) je koeficient mesta vynásobený   priemerným počtom zamestnancov. Poplatok sa vypočita ako súčin (s x pd x udp) = poplatok.

Koeficient pre podnikateľské subjekty, právnické osoby alebo fyzické osoby - podnikateľov, organizácie, školy, ubytovacie zariadenia  sa stanovuje takto:

a) Reštaurácie a pohostinstvá – koeficient  1,00
b) Obchody – koeficient  1,00
c) Podniky – koeficient  0,24
d) Drobné prevádzky a služby – koeficient  0,60
e) Zdravotné zariadenia – koeficient  0,72
f) Školy – koeficient  0,24
g) Úrady – koeficient  0,36
h) Ubytovacie zariadenia – koeficient  0,24

3. V prípade, že podnikateľský subjekt, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, organizácia, požiada mesto o množstvový zber je sadzba  poplatku   0,0096 eur/ l liter KO.

4. Pri množstvovom zbere sa určí poplatok ako súčin vývozov a sadzby a objemu zbernej nádoby.

Sadzba pre množstvový zber sa stanovuje takto:

-  0,0096 eur za l liter KO s frekvenciou 14 vývozov ročne pre poplatníka, ktorý nemá v meste trvalý ani prechodný pobyt a je oprávnený užívať nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie

-  0,0096 eur za 1 liter pre majiteľov rekreačných chát  a predajných stánkov v Rekreačnej oblasti Gazárka .

Poplatok sa zaokrúhli nadol.

Určenie poplatku

1. V meste Šaštín-Stráže je poplatok určený na  obdobie jedného kalendárneho roka(365 dní), ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v určenom období počas ktorých má alebo bude mať  poplatník podľa čl. 8 ods.1 písm.a) v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo počas ktorých nehnuteľnosť užíva alebo je oprávnený užívať.

2. V meste Šaštín-Stráže je zavedený množstvový zber, ktorý  využíva poplatník, ktorý  nemá v meste trvalý ani prechodný pobyt a užíva nehnuteľnosť na iné účely ako na podnikanie. Poplatok je určený ako súčin  frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.

3. Poplatok pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie na určené obdobie, ktoré je jeden kalendárny rok (365 dní),  sa vypočíta ako súčin sadzby poplatku (s), počtu kalendárnych dní v určenom období ( pd) a ukazovateľa dennej produkcie komunálnych odpadov  (udp) pričom ukazovateľom dennej produkcie odpadov v určenom období je súčet priemerného počtu zamestnancov neznížený o počet osôb, ktoré majú v obci trvalý alebo prechodný pobyt vynásobený  koeficientom ustanoveným obcou, pričom koeficient nesmie mať vyššiu hodnotu ako 1.

Ohlasovacia povinnosť

1. Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok odo dňa , keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti, ako aj od skončenia obdobia určeného v tomto VZN , za ktoré platil poplatok, v prípade ak došlo k zmene už ohlásených údajov, ohlásiť na Mestskom úrade v Šaštíne-Strážach:

a) svoje meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu ( ďalej len „identifikačné údaje“); ak je poplatníkom právnická osoba alebo podnikateľ,  názov, alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo( IČO),

b) identifikačné údaje iných osôb, ak za ne plní povinnosť poplatníka podľa čl.2,

c) údaje rozhodujúce na určenie poplatku podľa článku  4 ods.4.  

2. Osoba, ktorá užíva byt alebo nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie a nemá v meste trvalý ani prechodný pobyt je povinná ohlásiť túto skutočnosť správcovi poplatku do 31.1.bežného spoplatňovacieho obdobia.

3. Poplatník je oprávnený podať ohlásenie na mestský úrad aj v prípade, ak zistí, že jeho povinnosť platiť poplatok má byť nižšia, ako mu bola vyrubená, alebo ak žiada o zníženie poplatku z dôvodu, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať.

4. Správca poplatku je povinný chrániť osobné údaje, ktoré od poplatníka získa na základe tohto VZN a bude s nimi  nakladať v súlade vo zák. č.428/2002 o ochrane osobných údajov.

Vyrubenie poplatku

1.  Poplatok vyrubí Mesto Šaštín- Stráže jedenkrát ročne platobným výmerom.

2. Ak poplatník uhradil obci poplatok vyšší, ako bol poplatník povinný uhradiť, obec preplatok   poplatníkovi vráti do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru Alebo odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia obcou určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Mesto nie je povinné vrátiť preplatok nižší ako  3,32 eur.

Oslobodenie a úľavy

Mesto Šaštín-Stráže odpustí alebo zníži poplatok fyzickým osobám s trvalým alebo prechodným pobytom v Šaštíne- Strážach po predložení dokladov, preukazu ZŤP potvrdenia, alebo čestného prehlásenia poplatníka.

a) odpustí poplatok fyzickým osobám:

- pobývajúcim dlhodobo v zahraničí / počas celého roka/
- prihláseným k trvalému pobytu na Mesto Šaštín- Stráže

b) zníži poplatok fyzickým osobám:

zdravotne ťažko postihnutým, ktorí majú preukaz ZŤP /sadzba v Čl. 9,ods. 1 pís. a)/

Spôsob platenia poplatku

Poplatníci, fyzické osoby, právnické osoby-podnikatelia, sú povinné uhradiť poplatok mestu poštovou poukážkou, alebo v hotovosti do pokladne mestského úradu alebo bezhotovostným prevodom v termínoch :

a) poplatok do 36 eur je splatný do 30.júna

b) poplatok nad 36 eur v dvoch rovnakých splátkach:

- prvá splátka - do 30.júna
- druhá splátka - do 31.augusta kalendárneho roka.

Vybavuje: Margita Packová
e-mail: packova@mestosastinstraze.sk
Tel.: 034/6987 415

 

Tlačivá

Žiadosť o zníženie poplatku fyzickým osobám zdravotne ťažko postihnutým

ZTP - KO.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 30 kB

Ohlasovacia povinnosť pre fyzické osoby - obyvateľov

Vyhlasenie FO - KO.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 29,5 kB

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 13. 6. 2024
zamračené 20 °C 9 °C
piatok 14. 6. oblačno 21/8 °C
sobota 15. 6. slabý dážď 24/11 °C
nedeľa 16. 6. slabý dážď 24/13 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE