Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Uzavretie manželstva

Na uzavretie manželstva je potrebné predložiť:

-  vyplnenú žiadosť na uzavretie manželstva, tlačivo si snúbenci vyžiadajú na matrike
-  platné občianske preukazy snúbencov
-  rodné listy snúbencov
-  ovdovelý snúbenec predloží úmrtný list manžela/manželky
-  rozvedený snúbenec predloží právoplatné  rozhodnutie súdu o rozvode predchádzajúceho manželstva
-  maloletý snúbenec predloží právoplatné rozhodnutie súdu o povolení uzavrieť manželstvo
-  povolenie na uzavretie manželstva z príslušného matričného úradu, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode
- ak je jeden zo snúbencov cudzinec, predloží ďalšie doklady podľa informácie matrikára, pretože každý prípad sa posudzuje individuálne
- k žiadosti o zápis sobáša do osobitnej matriky, ktorý bol uzatvorený v zahraničí,  predloží občan SR na matričný úrad doklady podľa informácií matrikára.

Doklady na uzavretie manželstva predkladajú snúbenci na matričnom úrade bez ohľadu na to, či bude manželstvo uzavreté pred orgánom štátu alebo cirkvi.

Sobášne dni:  piatok, sobota

Správne poplatky pri uzavretí manželstva:

-povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi SR.....20€
-uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi  SR......20€
-povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby.....20€
-povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom SR a cudzincom, alebo medzi cudzincami...35€
-povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti.....70€
-uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom.......70€
-žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky.....10€

-  druhopis matričných dokladov – 5,00 € 

Výpisy z matriky matričný úrad vyhotoví osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny, za člena rodiny sa považuje: manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba.

Vybavuje: Libušová Anetta
e-mail: anetta.libusova@mestosastinstraze.sk
Tel.: 034/6987 413