Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Daň za užívanie verejného priestranstva

VZN č. 13/2012 s účinnosťou od 1.1.2013.

Predmet dane

1. Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva na verejnosti prístupných pozemkoch vo vlastníctve Mesta Šaštín-Stráže. Verejným priestranstvom na účely tohto zákona nie sú pozemky, ktoré mesto prenajalo podľa osobitného zákona napr. Občiansky zákonník, Obchodný zákonník.

2. Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie najmä:

a/ umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb - napr. stôl, motorové vozidlo, a pod.,

b/ umiestnenie stavebného alebo predajného zariadenia,

c/ umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku, príp. iných atrakcií,

d/ umiestnenie skládky,

e/ rozkopávka miestnej komunikácie a  zelene z dôvodu výstavby alebo vykonávanie plánovanej údržby inžinierskych sietí,

f/ trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska a podobne.

3. Daň platí každá fyzická alebo  právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

4. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia osobitného užívania verejného priestranstva a zaniká dňom skončenia osobitného užívania verejného priestranstva.

Oznamovacia povinnosť

1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

2. V oznámení daňovník uvedie:

a) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu

b) právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo

c) údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobieveľkosť záberu užívania verejného priestranstva.

Oslobodenie od dane 

Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na:

a) akcie, ktorých je výťažok v celom rozsahu určený na charitatívne alebo verejno-prospešné účely

b) kultúrne, športové, cirkevné akcie usporiadané bez vyberania vstupného

c) akcie, na ktorých sa finančne alebo organizačne podieľa mesto

d) umiestnenie stavebného lešenia stavebných zariadení za účelom opravy, rekonštrukcie a zateplenia  bytových domov na území mesta do 10 dní.

Potrebné doklady

Pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb predložiť:

a) fotokópiu živnostenského listu,

b) fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice, na ktorej je zaznamenané pridelenie daňového kódu pokladnice alebo predložiť čestné vyhlásenie, že predajca nie je povinný používať pokladnicu,

c) pri predaji výrobkov z vlastnej drobnej pestovateľskej činnosti /ovocia, zeleniny.../ potvrdenie obce o vlastníctve pôdy /záhrady/.

Sadzba dane

1. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,40 €, za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a  každý aj začatý deň, pokiaľ v ďalších ustanoveniach tohto všeobecne záväzného nariadenia nie je určená iná sadzba.

2. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva v meste Šaštín-Stráže:

a) umiestnenie predajných stolov, stojanov, pultov, prenosných predajných stánkov a prívesného vozíka / 1 ks do šírky 2 m                                                                                     3,00 € / deň

b) umiestnenie osobného vozidla /pri predaji/                                                 4,00 € / deň

c) umiestnenie nákladného vozidla /pri predaji/                                              6,00 € / deň

d) za umiestnenie skládky pri výstavbe, prestavbe, rekonštrukcii budov na dobu dlhšiu ako 48 hod.                                                                                                                     0,10 € /m²/ deň

e) pri povolení prekopávky za účelom zriadenia inžinierskych sietí a ich prípojok                                                                                                                                                                0,15 € /m²/ deň

f) pri prekročení povolenej doby užívania zabranej plochy                             0,30 € /m²/ deň

g) prechodné užívanie verejného priestranstva – skládka paliva a pod. na dobu dlhšiu ako 48 hod.                                                                                                                     0,20 € /m²/ deň

h) prechodné umiestnenie cirkusu                                                                      15,00 € / deň

i) atrakcie pre deti /napr. nafukovací hrad, trampolína/                                   10,00 € / deň

j) prechodné umiestnenie jedného zariadenia lunaparku                                 3,50 € / deň         

3. V prípade konania príležitostných trhov sa mení daň pre ambulantný predaj a stanovuje sa u vybraných činností nasledovne:

a) predaj potravinárskych výrobkov, ovocia, zeleniny a  predaj spotrebných výrobkov, najmä textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektrotechniky, drobný tovar /darčekové predmety/, drogériový tovar, športové potreby a hračky                                                                                                       7,00 € / m²

b) predaj kvetov, slamienok, ľudovo-umelecká tvorba                                       2,00 € / m²

c) predaj občerstvenia                                                                                             12,00 € / m²

4. Trvalé parkovanie vozidiel na vyhradenom mieste na základe povolenia mesta na obmedzenú dobu sa spoplatňuje nasledovne:

a) vozidlá a prívesy do 3,5 t, karavany                                                                    33 € / rok

b) autobusy                                                                                                                 66 € / rok

c) nákladné automobily nad 3,5 t, jazdné súpravy nad 3,5 t                               166 € / rok

d) stavebné stroje, plošiny a pod.                                                                           133 € / rok

Splatnosť
 - do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
 - v prípade splátok dane je daň splatná v lehotách určených mestom

Spôsob úhrady

Jednorázovo:  

- v hotovosti do pokladne mesta Šaštín–Stráže

- poštovým peňažným poukazom

- bankovým prevodom na účet mesta vo VÚB Senica, detašované pracovisko

   Šaštín-Stráže, č. účtu: 828182/0200.

Splátkami - pri dlhšej dobe užívania verejného priestranstva /termín a spôsob splátok určí poverený pracovník správcu miestnych daní pri ohlásení vzniku daňovej povinnosti daňovníkom/.

Vybavuje: Radovan Prstek ml
Email: radovanprstekml@mestosastinstraze.sk
Tel.: 034/6987 426

 

Tlačivá

Priznanie k dani za užívanie verejného priestranstva

dan_za_uzivanie_vp.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40 kB

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhovéeho miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 78,88 kB

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb - púť, jarmok

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie trhového miesta a na predaj výrobkov a poskytovanie služieb - jarmok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 168,11 kB

Žiadosť o vydanie parkovacej karty Mesto Šaštín-Stráže

Žiadosť o vydanie parkovacej karty Mesto Šaštín-Stráže.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,84 kB

Kalendár

Aktuálne počasie

dnes, streda 29. 5. 2024
oblačno 21 °C 13 °C
štvrtok 30. 5. mierny dážď 23/12 °C
piatok 31. 5. slabý dážď 20/12 °C
sobota 1. 6. mierny dážď 17/11 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE