Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Zrušenie trvalého pobytu občanovi

Ohlasovňa záznam o trvalom pobyte zruší:

 • na základe oznámenia (odhlasovací lístok o skončení predchádzajúceho trvalého pobytu)
 • ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • na základe ohlásenia občana o skončení trvalého pobytu na území Slovenskej republiky,
 • ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva, 5a)
 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu,
 • ak budova zanikla.

Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu podľa písm. d) až g), je miestom trvalého pobytu občana obec, na ktorej území bol občanovi trvalý pobyt zrušený.

Túto skutočnosť je ohlasovňa povinná oznámiť občanovi vyvesením oznámenia na úradnej tabuli v obci pobytu po dobu 15 dní. V oznámení ohlasovňa uvedie aj meno, priezvisko a dátum narodenia občana.

Občan je povinný predložiť:

 • žiadosť návrh na zrušenie trvalého pobytu
 • doklad totožnosti (občiansky preukaz)
 • list vlastníctva budovy alebo jej časti
 • iné potrebné doklady k nahliadnutiu a to na základe vyžiadania ohlasovne

Vybavuje: Renáta Fábryová
email: renata.fabryova@mestosastinstraze.sk
Tel.: 034/6987 429

 

Tlačivá

Návrh na zrušenie trvalého pobytu

Návrh na zrušenie trvalého pobytu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 37 kB