Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Poplatok za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia

VZN č. 36/2008 s účinnosťou od 1.1.2009 v zmysle zákona č. 401/1998 Z. z. 

Predmet poplatku

Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia sú technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia  na  spaľovanie palív s  tepelným výkonom do  0,2 MW,  ostatné technologické    celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia,  plochy  na  ktorých sa vykonávajú práce,  ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov  a  odpadov ani nie sú súčasťou veľkých alebo stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie.

Prevádzkovateľom sa rozumie právnická osoba, alebo fyzická osoba, ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať takýto zdroj.

Oznamovacia povinnosť

Prevádzkovateľ malého zdroja, ak nie je fyzickou osobou, je povinný oznámiť každoročne  do 15. februára spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva  a  škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.

Oznamovacia a poplatková povinnosť sa nevzťahuje na prevádzkovateľov tých malých zdrojov, ktoré sú umiestnené v bytoch, obytných domoch, rodinných domoch a v stavbách na individuálnu rekreáciu,  pokiaľ  sa  tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie. 

Oslobodenie od oznamovacej a poplatkovej povinnosti

V prípade využívania týchto zdrojov na podnikanie, oslobodzujú sa od oznamovacej a  poplatkovej povinnosti prevádzkovatelia,  ktorí  spaľujú ročne do 25 000 m3zemného plynu. 

Sadzba dane

a/ pre tepelné zdroje spaľujúce zemný plyn je určená ročná sadzba za znečisťovanie ovzdušia, ak prevádzkovateľ za obdobie minulého roka spálil :

-  od 25 000 do 35 000 m3 ........  7,- €                                                                                                          -  od 35 000 m3a viac ............... 14,- €

b/ pre tepelné zdroje  spaľujúce  tuhé palivo  - hnedé uhlie,  čierne uhlie  je  určený  ročný paušálny poplatok za znečisťovanie ovzdušia,  ktorý je závislý od spotreby paliva 5,- €  za tonu spotrebovaného paliva.

c/ v ostatných prípadoch sa výška poplatku určuje paušálnou sumou,  pričom sa zohľadňuje prašnosť,  emisie plynných  a kvapalných látok,  vznik záparov a požiarov  alebo  intenzita zápachu.

Splatnosť poplatku

- do 15 dní odo dňa nadobudnutia rozhodnutia

Spôsob úhrady

-  v hotovosti do pokladne mesta Šaštín - Stráže,

-  poštovým peňažným poukazom,

-  bankovým prevodom na účet mesta vo VÚB Senica, detašované pracovisko Šaštín - Stráže,  č. účtu:   828182/0200.

Sankcie 

Za nesplnenie oznamovacej povinnosti a povinností určených v rozhodnutí vydanom mestom uloží  mesto  prevádzkovateľovi  malého  zdroja  znečisťovania  ovzdušia  pokutu  do  výšky 663,87 €.

Vybavuje: Ivana Matúšová
e-mail: matusova@mestosastinstraze.sk
Tel: 034/ 6987 427

 

Tlačivá

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

tlacivo_znecistovanie_ovzdusia.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 38 kB

Kalendár

Aktuálne počasie

dnes, piatok 24. 5. 2024
slabý dážď 20 °C 13 °C
sobota 25. 5. mierny dážď 22/12 °C
nedeľa 26. 5. slabý dážď 22/13 °C
pondelok 27. 5. slabý dážď 24/13 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE