Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Udržiavacie práce

Ohlásenie stavebnému úradu postačí

- pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou,

Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie 

(bežné udržiavacie práce), sú najmä

a) opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa, 
b) opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí, 
c) údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov, 
d) výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň, 
e) maliarske a natieračské práce.

Prílohy

1/  Doklad preukazujúci vlastnícke alebo iné právo k stavbe – výpis z katastra nehnuteľností
2/  Písomná dohoda s vlastníkom stavby, ak udržiavacie práce bude uskutočňovať nájomca
3/  Súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby
4/ Stanovisko orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti, ak sa udržiavacie práce majú vykonať na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo na stavbe, ktorá je v ochrannom pásme  (teda ak ide o stavbu, ktorá sa nachádza v pamiatkovo chránenom  území)
5/ V prípade, že stavebník poverí na vybavenie  ohlásenia udržiavacích prác inú fyzickú alebo právnickú osobu, je potrebné predložiť písomné splnomocnenie.

Upozornenie

Ohlasované udržiavacie práce môže stavebník vykonať,  pokiaľ stavebný úrad do 30 dní odo dňa ohlásenia neurčí, že tieto práce podliehajú stavebnému povoleniu resp. ohlasované udržiavacie práce je možné začať vykonávať pred uplynutím 30 dňovej lehoty v prípade, že stavebník obdrží písomné oznámenie mesta, že proti ich uskutočneniu nemá námietok.

Vybavuje: Ing. Gabriela baďurová
e-mail:  badurova@mestosastinstraze.sk
Tel.: 034/6987 424

Aktuálne počasie

dnes, sobota 20. 4. 2024
mierny dážď 9 °C 3 °C
nedeľa 21. 4. oblačno 9/1 °C
pondelok 22. 4. takmer jasno 10/0 °C
utorok 23. 4. slabý dážď 10/3 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE