Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

Výrub dreviny

Kedy je potrebné žiadať o súhlas na výrub

- V každom prípade, ak sa drevina nachádza vo verejnej zeleni alebo na cintoríne.
- Na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 10 m2.
- Na ovocné dreviny, ak sa výsadba nových ovocných drevín neuskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu.
- Na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak ide o strom rastúci v súkromnej záhrade alebo záhradkárskej osade.

K žiadosti  je potrebné priložené nasledovné potvrdenia, doklady, prílohy

1.Situačný nákres s vyznačením dreviny na výrub
2. Doloženie vlastníckeho práva (napr. list vlastníctva – neverejná listina), alebo súhlas vlastníka pozemku,ktorom drevina rastie.  

Doloženie vlastníckeho práva je potrebné z hľadiska vybavenia žiadosti, aby bolo zo žiadosti zrejmé, že žiadateľ je skutočným vlastníkom pozemku, na ktorom dreviny rastú. Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom rastú dreviny o výrub ktorých žiada, je potrebné doložiť súhlas s výrubom vlastníka pozemku, na ktorom dreviny rastú (i s doložením vlastníckeho práva, napr. list vlastníctva).

Správny poplatok

Pri podaní žiadosti je potrebné uhradiť správny poplatok podľa položky č. 160 zákona č. 145/1995 Z.z. v znení noviel

66,- € právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou

6,50€ fyzická osoba

Správny poplatok sa platí v hotovosti, v pokladni MsÚ, príp. na číslo účtu VÚB Šaštín - Stráže 828182/0200, prípadne poštovou poukážkou.

Oslobodenie od správneho poplatku upravuje zák.č.145/95 Zb. v znení noviel. V prípade, že sú u Vás splnené podmienky podľa ust. § 4 zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch na oslobodenie od poplatkov, preukážte to príslušným dokladom.

Súhlas vlastníka s výrubom

Ak žiadateľ nie je vlastníkom pozemku, na ktorom dreviny rastú, zároveň je potrebné doložiť vlastnícke právo skutočného vlastníka pozemku príslušným dokladom, v prípade že podľa dokladu o vlastníctve je pozemok v podielovom spoluvlastníctve je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny – § 139 zák.č. 40/1964 Zb.

Vybavuje: Ing. Gabriela baďurová
e-mail: badurova@mestosastinstraze.sk
Tel.: 034/6987 424

Kalendár

Aktuálne počasie

dnes, streda 29. 11. 2023
polojasno 1 °C -3 °C
štvrtok 30. 11. zamračené 1/-2 °C
piatok 1. 12. rain and snow 2/0 °C
sobota 2. 12. rain and snow 5/-1 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE