Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

VZN - prehľad

Číslo VZN Názov detail história Platné/Neplatné

1/2019

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Šaštín-Stráže

detail   P

20/2018

o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Šaštín-Stráže

detail   P

19/2017

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže

detail   P

18/2017

o vymedzení vyhradených miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

detail   P

16/2017

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1/2016 Územného plánu mesta Šaštín-Stráže

detail   P

15/2017

o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obstaraných z verejných prostriedkov

detail D1 P

14/2017

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

detail   P

11/2016

o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Šaštín-Stráže

detail   P

10/2016

o trhovom poriadku príležitostných trhov

detail D1 P

9/2016

o trhovom poriadku trhoviska na Námestí slobody

detail   P

8/2016

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

detail   P

7/2016

o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaštín-Stráže

detail   P

5/2015

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

detail   P

3/2015

o dani z nehnuteľností

detail   P

2/2015

o nakladaní s odpadovými vodami

detail   P

1/2015

o trhovom poriadku trhového miesta na Kláštornom námestí

detail D1 P

26/2014

o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Šaštín-Stráže

detail D1, D2 P

23/2013

o kronike mesta Šaštín-Stráže

detail   P

20/2013

Štatút rekreačnej oblasti Gazárka

detail   P

17/2013

o financovaní základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže

detail D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 P

14/2012

o miestnej dani za ubytovanie

detail   P

13/2012

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

detail   P

12/2012

o miestnej dani za psa

detail   P

11/2012

Štatút mestskej knižnice

detail   P

10/2012

Zmeny a doplnky Územného plánu mesta

detail   P

9/2012

o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

detail   P

53/2011

Prevádzkový poriadok pohrebísk a domov smútku mesta Šaštín-Stráže

detail D1, D2 P

 

       

4/2011

Štatút mesta Šaštín-Stráže

detail D1 P

2/2011

o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaštín-Stráže

detail

D2 , D3, D4, D5D6,
D9

 

P

1/2011

o podmienkach držania psov na území mesta Šaštín-Stráže

detail   P

50/2010

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach

detail D1 P

49/2010

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva Šaštín-Stráže

detail D1 P

32/2008

ktorým sa vyhlasuje zaväzná časť UPI -Centrálnej mestskej zóny Šaštín-Stráže

detail   P

24/2007

o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Šaštín-Stráže

detail   P

17/2005

o niektorých opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta Šaštín-Stráže

detail   P

16/2005

o používaní pyrotechnických výrobkov na verejnosti prístupných miestach na území mesta Šaštín-Stráže

detail   P

15/2005

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov

detail   P

11/2004

ktorým sa určujú školské obvody pre jednotlivé školy

detail   P

10/2004

o usmerňovaní obchodnej činnosti na území mesta Šaštín-Stráže

detail   P

Aktuálne počasie

dnes, sobota 7. 12. 2019
7 °C -1 °C
nedeľa 8. 12. 8/3 °C
pondelok 9. 12. 8/4 °C
utorok 10. 12. 6/3 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina