Menu
Mesto Šaštín-Stráže
Šaštín-Stráže

VZN - prehľad

Číslo VZN Názov detail história Dátum poslednej aktualizácie

2/2024

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2024 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Šaštín – Stráže

detail     1.3.2024

 

5/2023

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 5/2023 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov Územného plánu (ÚPN) mesta Šaštín-Stráže č. 5 

detail     4.2.2024

 

4/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 4/2023 o dani za predajné automaty

detail     2.4.2023
účinné od 1.1.2024
 

3/2023

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže číslo 3/2023 o prevádzke, parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

detail     3.6.2023

 

2/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 2/2023 o podmienkach držania psov na území mesta Šaštín-Stráže

detail     2.4.2023

1/2023

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 1 /2023 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaštín-Stráže č. 1/2011o podmienkach držania psov na území mesta Šaštín-Stráže

detail     6.4.2023

3/2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 3/2022 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaštín-Stráže na rok

detail     1.1.2023

2/2022

Všeobecne záväzné nariadenie č 2/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaštín-Stráže č. 50/2010 Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Šaštíne-Strážach a Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 50/2010 Rokovací poriadok

detail     5.4.2021

1/2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 1/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaštín-Stráže na rok 2022

detail    5.4.2021

7/2021

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty v meste a ochranu verejnej zelene v meste

detail   23.7.2021

6/2021

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaštín-Stráže č. 6/2021 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

detail   23.7.2021

5/2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 5/2021 o organizácii miestneho referenda v meste Šaštín-Stráže

detail   22.5.2021

4/2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 4/2021 o úhradách za sociálne služby poskytované Mestom Šaštín-Stráže

detail   20.1.2021

3/2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaštín-Stráže na rok 2021

detail   20.1.2021

2/2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 2/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

detail D1 , D2D3, D4D5 13.12.2023
účinné od 1.1.2024

1/2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č.1/2021 o dani z nehnuteľností

detail D1 13.12.2023
účinné od 1.1.2024

4/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 04/2020 o výške mesačného príspevku zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

detail D1D2, D3D4, 19.7.2023

3/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č. 3/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Šaštín – Stráže

detail   13.5.2020

2/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č.2 /2020 PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA

detail D1 20.1.2021

1/2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Šaštín-Stráže č.1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaštín-Stráže na rok 2020

detail   1.3.2020

3/2019

o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaštín-Stráže

detail   12.12.2019

1/2019

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Šaštín-Stráže

detail   27.3.2019

20/2018

o umiestňovaní volebných plagátov na verejných priestranstvách v meste Šaštín-Stráže

detail   16.8.2018

18/2017

o vymedzení vyhradených miest a plôch na vylepovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane

detail   22.6.2017

16/2017

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Zmien a doplnkov č. 1/2016 Územného plánu mesta Šaštín-Stráže

detail   16.5.2017

15/2017

o podmienkach prideľovania a bývania v bytoch určených na nájom pre obyvateľov obstaraných z verejných prostriedkov

detail  D1, D2, D3D4 21.10.2022

14/2017

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania

detail   9.3.2017

10/2016

o trhovom poriadku príležitostných trhov

detail D1D2 21.10.2022

9/2016

o trhovom poriadku trhoviska na Námestí slobody

detail   21.6.2016

8/2016

o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

detail   18.5.2016

7/2016

o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaštín-Stráže

detail D1 22.10.2022

2/2015

o nakladaní s odpadovými vodami

detail   21.5.2015

1/2015

o trhovom poriadku trhového miesta na Kláštornom námestí

detail D1 17.5.2019

26/2014

o úhradách za sociálne služby poskytované mestom Šaštín-Stráže

detail D1, D2 ,D3D4D5 31.12.2023

23/2013

o kronike mesta Šaštín-Stráže

detail   9.8.2013

20/2013

Štatút rekreačnej oblasti Gazárka

detail   17.4.2013

14/2012

o miestnej dani za ubytovanie

detail D1 13.12.2012

13/2012

o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva

detail   13.12.2012

12/2012

o miestnej dani za psa

detail D1 12.12.2019

11/2012

Štatút mestskej knižnice

detail   16.2.2012

10/2012

Zmeny a doplnky Územného plánu mesta

detail   12.6.2012

9/2012

o povinnosti vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác

detail   12.6.2012

4/2011

Štatút mesta Šaštín-Stráže

detail D1 28.8.2013

1/2011

o podmienkach držania psov na území mesta Šaštín-Stráže

detail   19.6.2011

32/2008

ktorým sa vyhlasuje zaväzná časť UPI -Centrálnej mestskej zóny Šaštín-Stráže

detail   16.9.2008

24/2007

o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území mesta Šaštín-Stráže

detail   10.9.2007

17/2005

o niektorých opatreniach na úseku užívania miestnych komunikácií a verejných priestranstiev na území mesta Šaštín-Stráže

detail   30.6.2005

16/2005

o používaní pyrotechnických výrobkov na verejnosti prístupných miestach na území mesta Šaštín-Stráže

detail   17.2.2005

15/2005

o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov

detail   17.2.2005

11/2004

ktorým sa určujú školské obvody pre jednotlivé školy

detail   27.4.2004

10/2004

o usmerňovaní obchodnej činnosti na území mesta Šaštín-Stráže

detail   27.4.2004

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 13. 6. 2024
zamračené 20 °C 9 °C
piatok 14. 6. oblačno 21/8 °C
sobota 15. 6. slabý dážď 24/11 °C
nedeľa 16. 6. slabý dážď 24/13 °C

Partnerské mestá

gmina-belzice-mesto-erb

brody-mesto-ukrajina

 MĚSTO MORAVSKÉ BUDĚJOVICE